Landschap

Moderne landbouw en biodiversiteit gaan hand in hand

Boeren die werken op de scheidslijn van natuur en leefomgeving zijn zich heel bewust van het belang van bescherming van deze ecosystemen. Het behoud van biodiversiteit is een van de belangrijkste taken voor boeren en landeigenaren.

De grootste uitdaging is om evenwicht te bewaren tussen de toenemende vraag naar voedsel en het behoud van biodiversiteit. Efficiënt ruimtegebruik wordt beschouwd als de belangrijkste voorwaarde om de natuurlijke habitat voor dieren en planten te behouden. Biodiversiteit en landbouw hebben elkaar nodig.

Samen voor duurzame landbouw

De landbouw is vandaag de dag complexer dan ooit tevoren vanwege wettelijke voorschriften, technische eisen, globalisering en klimaatverandering. BASF zet zich in voor duurzame landbouw waarbij een hoge productiviteit wordt gecombineerd met bescherming van natuurlijke hulpbronnen.

Het belang van bloemstroken

Stimulansen voor kevers en spinnen

Hoe komen er meer wilde bijen?

Maatregelen voor meer vogels

Doe mee!

Bloemenstroken en -vlakken zijn een belangrijk woon- en leefgebied voor insecten en klein wild. De bloemen vullen tussen juni en oktober het gebrek aan voedselvoorziening aan voor insecten in het agrarische landschap, de zaden dienen als wintervoedsel voor de vogels en kleine zoogdieren.

Eenvoudige zitstokken zijn een effectieve maatregel voor roof- en zangvogels. Ze worden gebruikt als wachtplaats voor de jacht of zangplaats voor afbakening van het territorium.

De veldleeuwerik heeft open gebieden in het veld nodig als landingsbaan en als habitat voor haar jongen, vooral in dichtgroeiende wintergranen. De aanleg van veldleeuwerikvensters zorgt ervoor dat wintergraan geschikt wordt als broedplaats.

Veldleeuwerikvensters zijn bijzonder geschikt voor akkers van 5 ha. en meer, die met wintergraan zijn ingezaaid en in open akkerbouwgebieden liggen. Leg per hectare twee veldleeuwerikvensters aan, die zich zo ver mogelijk van vaste rijpaden in de akker bevinden. Zo worden de vogels zo min mogelijk gestoord door tractoren en roofdieren zoals de vos, die bij voorkeur op de rijpaden rondloopt.

Lees meer over veldleeuwerikvensters.

Als houtachtige planten en de noodzakelijke vegetatiestructuren ontbreken, dragen nestkasten bij aan de voortplanting van vogels.

Steen- en houthopen bieden reptielen, insecten en andere kleine dieren een jacht- en schuilplaats maar ook een plek om te overwinteren. Bovendien is het ook interessant voor verschillende vogelsoorten b.v. als broedplaats. Hoe diverser de habitat, hoe diverser en talrijker de biodiversiteit wordt.

Open plekken zoals braakliggend land en ploegruggen bieden beschutting aan wilde bijen en andere insecten en zijn ideale plaatsen om te overwinteren.

Struiken en struweelhagen met verschillende bloeitijden en variatie in aanbod van vruchten, zaden en noten dragen bij aan het voedselaanbod voor allerlei dieren. Door te kiezen voor inheemse bomen en struiken draagt u extra bij aan de ondersteuning van de lokale biodiversiteit. Struwelen dienden vroeger als perceelsscheiding, maar tegenwoordig dienen ze vooral als verbindingszone voor diverse diersoorten.

Voor planten, vogels en vlinders vormen bermen een belangrijk leefgebied. Akkervogels broeden in de randen van percelen, slootkanten en soms in aangrenzende wegbermen. Door de veldbermen tijdens de broedtijd (eind maart tot begin juli) zoveel mogelijk te ontzien, geeft u vogels gelegenheid om een nest te maken, eieren uit te broeden en jongen groot te brengen. Het is zinvol om hier en daar bermgedeelten niet te maaien.

Kies hiervoor bermgedeelten uit met een gesloten grasvegetatie zonder onkruiden. U creëert zo stukjes grasruigte die in winter en voorjaar dekking en nestgelegenheid voor de patrijzen bieden.

 BASF Agro NL

BASF Agro NL

Top