Landschap

Bloemstroken

Met de jaren en met goede zorg neemt de waarde van een bloemstrook voor biodiversiteit toe.

De belangrijkste focus van het Farm Network is de vestiging van meerjarige, soortenrijke bloemenmengsels, die als noodzakelijk voedsel voor veel wilde bijen (voedselspecialisten) dienen. Herhaaldelijk wordt aangetoond hoe belangrijk tijdig onderhoud van deze stroken is om de ontwikkeling van de ingezaaide soorten te bevorderen.

Door op het juiste moment te maaien kon op de locatie in Quellendorf een hoog percentage (70 tot 94 procent - zie onderstaande tabel) van de uitgezaaide bloemsoorten zich, gedurende vier jaar, vestigen. In Reichertsheim nam het aandeel aangetroffen soorten van de gezaaide wilde bloemen en planten, na gemiddeld twee jaar, toe van 30 procent naar 50 procent.

Succesvol zaaien vereist zorg en geduld

De ervaring leert dat sommige wilde bloemen en planten na het zaaien wel een jaar nodig hebben voordat ze ontkiemen en zich ontwikkelen. Hierbij wordt enig geduld van de boer gevraagd. Droge omstandigheden bij het zaaien bemoeilijken de vestiging. Een uniform zaaibed, waarvoor minimaal één of twee keer een vals zaaibed is aangelegd, en een oppervlakkige, precieze zaai hebben een gunstig effect op de ontwikkeling van de bloemenrand.

Het maaien na 1 juli bevordert een langdurige bloei

In Quellendorf werden op bloemstroken in de maanden juni en juli verreweg de meeste bloemen aangetroffen. Op locaties met een hoge onkruiddruk moet in de eerste paar jaar tussen midden en eind mei gemaaid worden tot een hoogte van 10 cm. Hiermee wordt de hoeveelheid grassen of problematische, zeer snelgroeiende onkruiden, zoals melde, amarant of distel verminderd. Voor deze maatregel kan echter een ontheffing noodzakelijk zijn -afhankelijk van het ANLb pakket en aanvullende beheervoorschriften, waarin vastgelegd kan zijn dat het niet toegestaan is om tussen 1 april en 30 juni te maaien.

Als de onkruiddruk lager is, kan een deel van het bloemenvak ofvan de bloemstrook na 1 juli worden gemulcht (op ongeveer15-20 cm) om zo de bloeitijd te verlengen. De gebieden mogen alleen in gedeelten worden gemulcht (gefaseerd) om de aanwezige insecten voldoende leefgebied te bieden.

Vestigingspercentages van soortenrijk bloemenmengsel

Perceel
1e jaar2e jaar3e jaar4e jaar
Buschacker37 (71%)47 (90%)48 (92%)49 (94%)
Proefveld A33 (63%)32 (62%)41 (79%)42 (81%)
Proefveld B30 (58%)28 (54%)36 (69%)36 (69%)
Top