Landschap

Natuurinclusieve landbouw werkt

De feiten in een oogopslag: duurzame bevordering van de biodiversiteit in moderne, gangbare landbouw is haalbaar. De productiviteit van het bouwland hoeft hierbij niet te worden beperkt.

Samen voor duurzame landbouw en een intact milieu

De landbouw is vandaag de dag complexer dan ooit tevoren vanwege wettelijke voorschriften, technische eisen, globalisering en klimaatverandering. BASF zet zich in voor duurzame landbouw waarbij een hoge productiviteit wordt gecombineerd met bescherming van natuurlijke hulpbronnen.

Tegen deze achtergrond is in 2013 het project BASF Farm Network voor duurzaamheid gestart. Concreet wordt gestreefd naar meer biodiversiteit in intensief gebruikte agrarische landschappen. Daarbij is het doel zoveel mogelijk productieve landbouwgrond te behouden, terwijl tegelijkertijd de biodiversiteit wordt bevorderd. Sinds enkele jaren wordt een afname van de soortenrijkdom waargenomen, bij zowel insecten, planten als vogels. Er zijn vele redenen voor deze achteruitgang. De belangrijkste en niet ter discussie staande reden is het verlies van habitats als gevolg van verandering in landgebruik - denk hierbij aan uitbreiding van steden of het wegennetwerk. De landbouw heeft, omdat ze meer dan 50% van het land in gebruik heeft in Nederland, een speciale rol bij behoud en bevordering van de biodiversiteit in agrarisch landschap.

De resultaten van het BASF Farm Network laten al na deeerste jaren zien dat met efficiënte maatregelen duurzamebevordering van biodiversiteit in de moderne landbouwmogelijk is.

Het BASF Farm Network

 • 53 bedrijven in Duitsland, Oostenrijk en België.
 • doel is om te achterhalen welke maatregelen zeer gunstige effecten op de biodiversiteit hebben en tegelijkertijd eenvoudig te implementeren zijn.
 • economisch en ecologisch verantwoorde en uitvoerbare maatregelen om de biodiversiteit te vergroten, worden op de landbouwbedrijven van het Farm Network toegepast.
 • uitgangspunt is omschakeling op de minder rendabele gedeeltes van de akkers en aanpassing van de bedrijfsprocessen.
 • op 6 van deze bedrijven, waaronder 4 bedrijven in de regio Zuid-Palts, observeren en registreren 10 externe, onafhankelijke deskundigen op het gebied van natuur- en milieubescherming de biodiversiteit.
 • het project heeft een looptijd van 10 jaar.
 • de resultaten worden jaarlijks gerapporteerd.
 • begeleidt het project Farm Network voor duurzaamheid en communiceert hierover via evenementen zoals praktijkdagen en via informatie bulletins. De uitwisseling tussen alle belanghebbenden (landbouw en natuurbescherming, particulieren en overheidsinstellingen) is noodzakelijk om oplossingen te vinden voor de samenleving, met oog voor de behoeften en belangen van alle partijen.

Conclusies onderzoek

Maatregelen voor biodiversiteit in het agrarische landschap zijn veel efficiënter als ze met elkaar verbonden zijn en gedurende langere tijd worden doorgevoerd. Om de biodiversiteit te bevorderen hoeft de productiviteit van het bouwland niet te worden beperkt.

 • De resultaten van BASF Farm Network bevestigen in het vijfde opeenvolgende jaar dat biodiversiteit duurzaam kan worden gestimuleerd in moderne, gangbare landbouw. De sleutel vormt het gebruik van locaties die minder productief zijn. Daar dienen leefgebieden voor de natuur gecreëerd en behouden te worden.
 • Meerjarige bloemstroken met inheemse soorten wilde planten op minder productieve gronden, in combinatie met voortplantingshabitats voor wilde bijen bevorderen op efficiënte wijze de biodiversiteit.
 • Flexibelere eisen voor onderhoudsmaatregelen dragen bij aan de efficiëntie van de bloemstroken.
 • Structuurelementen zoals struwelen, wateren, droge plekken, zandwegen en bomen dragen in hoge mate bij aan de biodiversiteit in het agrarische landschap. Deze moeten worden behouden.
 • Om in agrarische landschappen extra habitats voor vogels te creëren, zijn open plekken voor veldleeuweriken, nestkasten enzitstokken geschikte middelen.
 • Gebruik de minder productieve delen van de akker om daar geschikte habitats te creëren voor wilde planten en dieren.

Top