Vizura®

Vizura is een stikstofstabilisator voor verbeterde benutting van stikstof uit drijfmest. Toevoeging van Vizura aan de drijfmest zorgt voor een langzamer vrijkomen van stikstof uit de drijfmest, waardoor de stikstof over langere periode beschikbaar is voor de plant. Hiermee wordt ook uitspoeling van nitraat en vervluchtiging van stikstof gereduceerd. Vizura is ook opgenomen op de kringloopwijzer.

Vizura®

Vizura is een stikstofstabilisator voor verbeterde benutting van stikstof uit drijfmest. Toevoeging van Vizura aan de drijfmest zorgt voor een langzamer vrijkomen van stikstof uit de drijfmest, waardoor de stikstof over langere periode beschikbaar is voor de plant. Hiermee wordt ook uitspoeling van nitraat en vervluchtiging van stikstof gereduceerd. Vizura is ook opgenomen op de kringloopwijzer.


Voordelen

 • Stikstof over langere periode beschikbaar voor het gewas.
 • Verbetering van groei en ontwikkeling van het gewas.
 • Aanzienlijke stijging van opbrengst en kwaliteit.
 • Minder uitspoeling van nitraat naar het grondwater.
 • Onderdeel van de kringloopwijzer.

Details

Algemene informatie

Productnaam Vizura®
Formulering Stikstof-stabilisator
Werkzame stoffen DMPP

Algemene informatie

Productnaam Vizura®
Formulering Stikstof-stabilisator
Werkzame stoffen DMPP

Waarom Vizura®?

Vizura: reductie uitspoeling nitraat en vorming broeikasgas

De werking van Vizura is gebaseerd op het vertragen van de nitrificatie (omzetten van ammoniumstikstof in het nitraatstikstof). Deze werking kan tot 14 weken effectief zijn. Dit is afhankelijk van de bodemtemperatuur.

Voor het gewas is daardoor gedurende langere periode een gecombineerd stikstof aanbod beschikbaar, in de vorm van ammonium en nitraat. Door gebruik van Vizura komt de nitraatstikstof niet in één keer vrij, maar gedurende langere periode. Nitraatstikstof is hierdoor langer beschikbaar voor de plant. Hierdoor kan de plant meer nitraatstikstof opnemen en spoelt er minder nitraatstikstof uit.

Er vindt minder denitrificatie plaats (afbraak van nitraat in N2 en O2). Bij denitrificatie komt er N20 (lachgas) vrij. N2O is een zeer schadelijk broeikasgas. Door gebruik van Vizura wordt het ontstaan van dit schadelijke broeikasgas gereduceerd met circa 50%.

Samenvattend:

 • Stikstof is over langere periode beschikbaar voor het gewas.
 • Minder uitspoeling van nitraat.
 • Reductie vorming broeikasgas (N2O).

Positief voor de gewasgroei

Door toevoeging van Vizura aan de drijfmest, komt er over een langere periode meer stikstof beschikbaar voor het gewas. Dit positieve effect zien we zowel voor grasland als voor akker- en tuinbouwgewassen zoals aardappelen en mais. Dit heeft een aantal landbouwkundige voordelen:

 • Meer gewasgroei bij lagere temperaturen door de betere opname van stikstof.
 • Betere opname van fosfaat en andere mineralen, vooral van belang bij de beginontwikkeling van het gewas.
 • Verbetering van groei en ontwikkeling van het gewas en daardoor stijging van de opbrengst en kwaliteit.

Praktische toepassing van Vizura

1. Toevoegen aan de drijfmest

Vizura wordt bij voorkeur kort voor of tijdens het uitrijden toegevoegd aan de drijfmest. Omgerekend, moet er minimaal 2 l/ha Vizura aan de drijfmest toegevoegd worden. Voor een langere werkingsduur kan de dosering verhoogd worden. Meest optimaal is om tijdens het vullen de Vizura via een doseersysteem op de mestinjecteur aan de mest toe te voegen. Toevoegen in de mestopslag is ook een mogelijkheid, waarbij de Vizura goed en homogeen door de drijfmest gemengd moet worden.

Aanvullend onderzoek naar de toepassing van Vizura in de mestkelder heeft aangetoond dat de stabiliteit hiervan gegarandeerd is tot 3,5 maand na toedienen. Dit onderzoek is bij verschillende mesttemperaturen uitgevoerd waarmee zo goed als alle praktijkomstandigheden zijn afgedekt. De lange stabiliteit is vooral gewenst wanneer het leegrijden van de mestkelder niet in een korte periode mogelijk is door bijvoorbeeld de weersomstandigheden.

2. Andere toepassingsmogelijkheden

Volgens het etiket voor Vizura zijn er naast toevoeging aan de drijfmest ook andere toepassingsmogelijkheden.

Combinatie met vloeibare meststoffen

Vizura mag toegepast worden in combinatie met vloeibare minerale meststoffen met een dosering van 2 l/ha.

Veldspuit

Vizura mag via een veldtoepassing met de veldspuit op bouwland of grasland gespoten worden. Dit moet maximaal 24 uur vóór het opbrengen van stikstofhoudende vloeibare of vaste organische mest. De dosering is 2 l/ha in 150 tot 400 l water/ha.

Op gewasresten

Vizura mag met een veldspuit toegepast worden op gewasresten (bijv. groenbemesters of oogstresten) voorafgaand aan het inwerken in de bodem. Dit moet maximaal 24 uur vóór het opbrengen van stikstofhoudende vloeibare of vaste organische mest.

Dosering is 2 – 3 l/ha met 150 tot 400 l water/ha afhankelijk van het inwerken van de gewasresten.

 • 2 l/ha, voorjaarstoepassing en inwerken tot 20 cm
 • 3 l/ha, onafhankelijk van toepassingsmoment maar gewasresten moeten dieper dan 20 cm ingewerkt worden (bijv. ploegen)

Top