BASF Agricultural Solutions | NL

landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Contact

Zwartsnot en Penicillium bestrijding in voorjaarsbloeiers

Gewasveiligheid dompelen Collis en Securo in narcissen

In deze proef is met geparteerde narcissen een dompelproef uitgevoerd, waarbij Collis of Securo aan de standaard dompeling van Topsin M + captan is toegevoegd. Op 25 augustus zijn deze bollen geparteerd, gedompeld en geplant. De partjes zijn in de verschillende dompelmixen gedompeld met de gangbare doseringen.

Resultaten

Bij de partjes, die zijn gedompeld in een dompelmix, waaraan Securo of Collis is toegevoegd, is de opbrengst substantieel hoger. Daarnaast was duidelijk zichtbaar dat het geoogste plantmateriaal mooier en vitaler is dan bij de bollen, die zijn gedompeld in een mix zonder Securo of Collis. De toevoeging van Securo of Collis werkt dus opbrengstverhogend en geeft kwalitatief mooiere bollen.

Proeven werking van Collis tegen zwartsnot

Over een tijdvak van meerdere jaren zijn er met gewassen

 • Hyacint,
 • Narcissus
 • Tête-à-Tête,
 • Muscari armeniacum
 • en Scilla campanulata

Proeven uitgevoerd, waarbij bollen zijn geplant op grond, die door zwartsnot was aangetast. Met andere woorden: er zijn gezonde bollen geplant op zieke grond. De bollen zijn gedompeld in een standaard mix, waaraan wel of juist geen Collis is toegevoegd. Er is gedompeld in de gangbare doseringen.

Resultaten

Het percentage zwartsnot is aanzienlijk lager in partijen, die behandeld zijn met Collis. Collis beschermt de bollen dan ook zeer goed tegen zwartsnot. Bij Hyacint wordt zelfs in geen van de 5 proeven een aantasting gevonden in de met Collis gedompelde bollen.

Proef effect van plantgoedontsmetting hyacinten met Securo op ontstaan van Penicillium na de oogst

In deze proef zijn Hyacinten vlak voor het planten gedompeld in verschillende dompelmixen, waaraan wel of juist geen Securo is toegevoegd. Op 18 juni is geoogst. Na licht beschadigen zijn de bollen een aantal weken bewaard in de cel.

Resultaten

Begin september zijn de bollen beoordeeld op de aanwezigheid van Penicillium. De proef wijst uit dat het percentage Penicillium na de oogst aanzienlijk lager is als bij de plantgoedontsmetting Securo wordt gebruikt. In de proef is een verschil van 35% waargenomen (42% zonder toevoeging van Securo en 7% met toevoeging van Securo). Securo beschermt de bollen dus ook nog na de oogst tegen Penicillium.

Achtergrondinformatie

Werking Securo en Collis

Securo heeft een breed werkingsspectrum en is eff ectief tegen Fusarium, Rhizoctonia en Penicillium. Hoewel Securo ook de bol kan beschermen tegen zwartsnot, is deze werking niet zo sterk als bij Collis. De zwartsnot schimmel Sclerotinia bulborum overleeft in de grond door middel van sclerotiën. Vanuit de sclerotiën groeit de schimmel eerst naar de bol en daarna naar de stengel. Een boldompeling met Collis (bescherming van de bol) is daarom een zeer eff ectieve manier om de bol vrij te houden van zwartsnot.

‘Carry-over’-effect Securo

Securo dankt de sterke werking aan de werkzame stoff en folpet en pyraclostrobin. Laatstgenoemde behoort tot de chemische groep van de strobilurinen. Omdat pyraclostrobin gemakkelijk door de waslaag van de bol dringt, wordt deze werkzame stof snel in de bol opgenomen. Eenmaal in de bol wordt pyraclostrobin nauwelijks afgebroken, waardoor Securo zo’n lange duurwerking heeft. Securo beschermt de bol dus tot en met de oogst tegen Fusarium en Rhizoctonia. De laatstgenoemde proef laat zien dat Securo de bol zelfs na de oogst beschermt tegen Penicillium. Dit noemen we het ‘carry-over’-effect.

Warm waterbehandeling in narcissen

In de teelt van narcissen kan zowel Securo als Collis aan de warm water behandeling worden toegevoegd. In het geval van Securo is dit geheel veilig. In het geval van Collis is dit in het algemeen ook veilig. Alleen bij de gevoelige kleinbollige narcissen zoals ‘Tête-à-Tête’ is er in de kleine maten, zoals de spaantjes, bij een hogere dosering van 0,5 - 1%, wel eens groeiremming waargenomen. Dit kan voorkomen worden door in deze specifieke situatie de bollen kort voor het planten te dompelen met Collis.

Dompeladvies Collis voor zwartsnotbestrijding

 • Hyacint : 0,5% Collis
 • Scilla : 1% Collis
 • Muscari : 1% Collis
 • Allium : 1% Collis

Dompeladvies Securo voor Fusarium, Rhizoctonia,

Penicillium en huidziek bestrijding

 • Algemeen : 1,5% Securo
 • Narcis : 0,5% Securo
 • Hyacint : 1% Securo

De te gebruiken dompelconcentraties van Collis en Securo zijn afhankelijk van de hoeveelheid water, die door de bollen per hectare wordt meegenomen. Neem voor de juiste concentratie contact op met uw gewasbeschermingsadviseur.

Brede toelating

Collis heeft een toelating als plantgoedontsmetting in bloembollen, bloemknollen, bolbloemen en knolbloemen. Securo is toegelaten als plantgoedontsmetting van bloembol- en bloemknolgewassen, met uitzondering van grofbollige narcis en de bedekte grondgebonden teelt van lelie.

Veilig gebruik

Voorkom tijdens en na de ontsmetting van bloembollen emissie naar het oppervlaktewater. Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken. Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde bollen en/of knollen. Om aan het Convenant Verpakkingen te voldoen dient de verpakking van Securo tweemaal te worden gespoeld. Als de verpakking niet tweemaal wordt gespoeld, dient het als chemisch afval te worden beschouwd, en als zodanig afgevoerd te worden.

Top