BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Contact

Toepassen van Sumicidin Super in tulpen

Opzet proef

Opzet proef

In deze proef is de repellent werking van Sumicidin Super® vergeleken met die van een referentie pyrethroïde. Hiervoor zijn luizen uitgezet tussen onbehandelde en met pyrethroïde behandelde planten. Na enige tijd is het aantal luizen in de onbehandelde en behandelde planten geteld.

Resultaat proef

Bij de telling werd in de met Sumicidin Super behandelde planten de minste hoeveelheid luizen teruggevonden. Van de uitgezette luizen werd slechts 4% aangetroffen in deze planten. 96% van de uitgezette luizen had zich genesteld in de onbehandelde planten. Bij de met het referentie pyrethroïde behandelde planten werd 15% van de uitgezette luizen aangetroffen. Hier had 85% van de uitgezette luizen zich dus genesteld in de onbehandelde planten. Op basis van deze proef kan geconcludeerd worden dat de met Sumicidin Super® behandelde planten duidelijk minder aantrekkelijk zijn voor luizen.

Proef beregening na pyrethroïden-bespuiting

Opzet proef

Een beregening waarbij in korte tijd een grote hoeveelheid water wordt gegeven is niet te vergelijken met een regenbui. Het is daarom interessant om te weten wat er met de werkzame stof van de pyrethroïden gebeurt als er na de bespuiting beregend wordt. Daarom is deze proef opgesteld, waarbij is gekeken wat het effect is van beregenen na een bespuiting met Sumicidin Super®. Hiertoe is er bij deze proef 6,5 en 1,5 uur voor de beregening gespoten met Sumicidin Super®. De beregening is uitgevoerd op 5 juni aan het einde van de dag. Er is 25 mm water gegeven door middel van een haspel. Vlak voor de beregening zijn referentieveldjes afgedekt met plastic, dat na de beregening weer is verwijderd. Deze veldjes zijn dus wel gespoten, maar niet beregend.

Resultaat proef

Uit bladanalyses bleek dat er bij beregening 1,5 uur na de bespuiting met Sumicidin Super® 55% van de werkzame stof aanwezig was. 45% was dus afgespoeld. Bij beregening 6,5 uur na de bespuiting bleek nog 83% van de werkzame stof aanwezig op de plant. Met andere woorden: 17% was afgespoeld. Op basis van deze proef kan geconcludeerd worden dat, voor een optimaal resultaat, er na een bespuiting met een pyrethroïde minimaal 8 tot 10 uur gewacht moet worden met beregenen. Als ’s avonds wordt gespoten, moet overwogen worden om pas in de loop van de volgende dag te gaan beregenen.

Tijdig starten en niet te vroeg stoppen

In tulpenproeven is vastgesteld dat er in maart al virusoverdracht kan plaatsvinden. Het advies is om op tijd te starten met de pyrethroïden bespuitingen. Uit onderzoek van de afgelopen seizoenen is gebleken dat wanneer virus enkele weken voor het rooien wordt aangebracht op het blad, deze de bol nog kan bereiken. Voor een optimaal resultaat is het daarom belangrijk om voldoende lang door te gaan met de pyrethroïden bespuitingen.

De werking van Sumicidin Super®

De werkzame stof in Sumicidin Super® is esfenvaleraat (25 g/l), afkomstig uit de chemische groep pyrethroïde. Sumicidin Super® werkt op twee verschillende manieren. Naast een repellent werking heeft het middel ook nog een contactwerking. De repellent oftewel afwerende werking zorgt ervoor dat bladluizen gedesoriënteerd raken en niet meer in staat zijn om voldoende voedsel te vinden in behandelde bloembolgewassen. Het gewas wordt hierdoor minder aantrekkelijk voor luizen. De afwerende werking is direct na toepassing actief. De contactwerking van Sumicidin Super® zorgt ervoor dat de aanwezige luizen gedood worden zodra ze in contact komen met het middel. Aangezien Sumicidin Super® niet systemisch door de plant wordt opgenomen, is het belangrijk om het middel goed te verdelen over het gewas. De dodende werking is enkele dagen na toepassing waarneembaar.

Snel regenvast

Esfenvaleraat, de werkzame stof van Sumicidin Super®, is van alle synthetische pyrethroïden het minst gevoelig voor milieu‐invloeden en weersomstandigheden. Dit is een belangrijk voordeel, aangezien deze factoren de werking nadelig kunnen beïnvloeden. Dit komt doordat de werkzame stof snel wordt opgenomen in de waslaag. Dankzij de snelle opname is Sumicidin Super® daarom snel regenvast en direct beschermd tegen afbraak door UV-licht, evenals tegen verdamping bij hogere temperaturen.

Top