BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Toepassen van Sumicidin Super in lelies

Opzet proef

In deze proef is de repellent werking van Sumicidin Super® onderzocht. Hierbij zijn lopende perzikluizen uitgezet in potten met zowel onbehandelde als met Sumicidin Super® behandelde planten. Met behulp van een gaascontructie blijven de luizen in de potten. Tien dagen na het uitzetten van de luizen is gekeken waar de luizen zich bevonden, ofwel in de behandelde ofwel in de onbehandelde planten.

Resultaat proef

Bij de telling werd in de met Sumicidin Super® behandelde planten de minste hoeveelheid luizen teruggevonden. Van de uitgezette luizen werd slechts 9% aangetroffen in deze planten. 91% van de uitgezette luizen had zich genesteld in de onbehandelde planten. Op basis van deze proef kan geconcludeerd worden dat de met Sumicidin Super® behandelde planten duidelijk minder aantrekkelijk zijn voor luizen.

Proef verdamping werkzame stof op plant, 1 uur na de bespuiting

Opzet proef

In deze proef is onderzocht wat er gebeurt met pyrethroïden als ze op de plant terecht komen. Hierbij is Sumicidin Super® vergeleken met twee referentie-pyrethroïden. Hiervoor zijn op 17 augustus drie behandelingen uitgevoerd. Er zijn veldjes gespoten met Sumicidin Super® en met referentie-pyrethroïden. Om een goede vergelijking van het resultaat mogelijk te maken, is van elk middel met dezelfde hoeveelheid actieve stof gespoten. Eén uur na de bespuiting zijn bladmonsters genomen, die zijn geanalyseerd op hoeveelheid middel.

Resultaat proef

Uit bladanalyses bleek dat er 1 uur na de bespuiting 1,04 mg Sumicidin Super® per kg blad op de plant aanwezig was. Voor de twee referentie-pyrethroïden bedroegen deze waarden 0,81 respectievelijk 0,69. Op basis van deze proef kan geconcludeerd worden dat Sumicidin Super® van de 3 pyrethroiden het minst gevoelig is voor verdamping vanaf het blad in het eerste uur na de bespuiting.

De werking van Sumicidin Super

De werkzame stof in Sumicidin Super® is Esfenvaleraat (25 gr/l), afkomstig uit de chemische groep pyrethroïde. Sumicidin Super werkt op twee verschillende manieren. Naast een repellent werking heeft het middel ook nog een contactwerking.

  • De repellent oftewel afwerende werking zorgt ervoor dat bladluizen gedesoriënteerd raken en niet meer in staat zijn om voldoende voedsel te vinden in behandelde bloembolgewassen. Het gewas wordt hierdoor minder aantrekkelijk voor luizen. De afwerende werking is direct na toepassing actief.
  • De contactwerking van Sumicidin Super® zorgt ervoor dat de aanwezige luizen gedood worden zodra ze in contact komen met het middel. Aangezien Sumicidin Super® niet systemisch door de plant wordt opgenomen, is het belangrijk om het middel goed te verdelen over het gewas. De dodende werking is enkele dagen na toepassing waarneembaar.

Snel regenvast

Esfenvaleraat, de werkzame stof van Sumicidin Super®, is van alle synthetische pyrethroïden het minst gevoelig voor milieu-invloeden en weersomstandigheden. Dit is een belangrijk voordeel, aangezien deze factoren de werking nadelig kunnen beïnvloeden. Dit komt doordat de werkzame stof snel wordt opgenomen in de waslaag. Dankzij de snelle opname is Sumicidin Super® daarom snel regenvast en direct beschermd tegen afbraak door UV-licht, evenals tegen verdamping bij hogere temperaturen.

Toelating

Sumicidin Super® is onder andere toegelaten in de teelt van bloembollen. Hierbij geldt een beperkende voorwaarde. Op percelen die grenzen aan watergangen moet gebruik worden gemaakt van een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 50%, in combinatie met luchtondersteuning. Als een dop uit de driftreductieklasse van minimaal 90% wordt gebruikt, mag dit zonder luchtondersteuning.

Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Sumicidin Super® is een geregistreerd handelsmerk van Sumitomo Chemical Europe S.A.S.

Top