BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Proeven onkruidbestrijding in lelie

Opzet proef

In deze proef is gekeken naar de onkruidbestrijding in lelies met en zonder Pyramin DF®. Naast andere onkruiden kwam specifiek hopklaver voor in deze proef. Dit is een lastig te bestrijden onkruid. De proef is uitgevoerd met Sorbonne (Or), geplant op 22 maart.

Voor en rond opkomst zijn de gebruikelijke bespuitingen uitgevoerd. Bij 1 behandeling is op 19 april aanvullend gespoten met Pyramin DF®. Op 15 juni is de proef beoordeeld waarbij de onkruiden, waaronder hopklaver, zijn geteld.

Resultaat proef

De telling wees uit dat in de veldjes waar geen Pyramin DF® is gespoten, sprake was van een bestrijding van 41% van de hopklaver. In het veldje, waar aanvullend Pyramin DF® was gespoten, bedroeg het percentage bestreden hopklaver 81%. De conclusie van deze proef luidt dat de bestrijding van hopklaver substantieel beter verloopt als er mede met Pyramin DF® wordt gespoten.

Proef onkruidbestrijding in lelieschubben

Proeflocatie: Hijken (Drenthe) Cultivar: White Triumph (LO)

Opzet proef

Ook in deze proef is het effect van het gebruik van Pyramin DF® op de bestrijding van onkruiden onderzocht. Meerdere veldjes met White Triumph (LO), geplant op 9 april, zijn voor en na opkomst gespoten met verschillende onkruidbestrijdingsmiddelen. Vlak voor opkomst, op 7 mei, is in één object aanvullend gespoten met Pyramin DF®. Medio juni is de proef afgerond in de vorm van een telling van onkruiden in de diverse veldjes.

Resultaat proef

Omdat er tijdens de proef sprake bleek van opvallend veel knopkruid (zie foto) en straatgras, zijn deze onkruiden ook nog eens separaat geteld. Vergeleken met onbehandeld wees de telling uit dat er in de veldjes zonder Pyramin DF® sprake was van een bestrijding van 76% van het onkruid. In het veldje, waar aanvullend Pyramin DF® was gespoten, bedroeg het percentage bestreden onkruid zelfs 97%. Voor knopkruid wees de telling uit dat maar liefst 100% was bestreden in het veldje waarin Pyramin DF® aanvullend was gespoten. De serie bespuitingen zonder Pyramin DF® leverde slechts een onkruidbestrijding van 49% op. Voor straatgras bedroegen deze percentages 96% respectievelijk 79%. Op basis van deze proef kan geconcludeerd worden dat behandeling met Pyramin DF® tot een substantieel lagere onkruiddruk leidt.

Solide basis voor onkruidbestrijding

Om tot het eind van de teelt het onkruid zo goed mogelijk te bestrijden, is het belangrijk om voor en rond opkomst aan onkruidbestrijding te doen. Pyramin DF®, met de werkzame stof chloridazon (650 g/kg), staat al jarenlang bekend als een betrouwbare en veilige bodemherbicide in de bloembollenteelt. Dit middel vormt een solide basis voor een optimale bestrijding van een groot aantal probleemonkruiden.

Dankzij een bestrijding met Pyramin DF® kunnen onkruiden zoals knopkruid, straatgras, perzikkruid en muur later in de teelt bovendien beter bestreden worden. Voor de bestrijding van herderstasje, knopkruid en kamille is Pyramin DF® nagenoeg onmisbaar. Bovendien kan hopklaver, met Pyramin DF® aan de basis, beter worden bestreden. Pyramin DF®, op de juiste manier ingezet, is veilig voor het gewas.

Toelating

Pyramin DF® is toegelaten in bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt). Dit betekent dat Pyramin DF® zowel in de bol- en knolproductie als in de teelt van bol- en knolbloemen gespoten mag worden.

Etiket

Pyramin DF® mag in een dosering van 1.5 tot 3 kg/ha alleen voor opkomst gespoten worden. Er mag nog wel na opkomst gespo ten worden, maar alleen in een LDS-systeem met maximaal 6 maal 0,5 kg/ha. In totaal mag er per teeltseizoen niet meer dan 3 kg/ha gebruikt worden. Dus als voor opkomst 3 kg/ha wordt gespoten, dan mag er na opkomst niet meer gespoten worden. Wel is het bijvoorbeeld mogelijk om voor opkomst 1,5 kg Pyramin DF® te spuiten. Na opkomst is er dan nog ruimte voor bijvoorbeeld 3 maal 0,5 kg/ha of 6 maal 0,25 kg/ ha. In totaal wordt dan 3 kg gespoten, hetgeen gelijk staat aan het maximale gebruik.

Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Pyramin DF® is een geregistreerd handelsmerk van BASF

Werking van Pyramin DF op verschillende onkruiden

 • Echte kamille +++
 • Muur ++
 • Hanenpoot ++
 • Perzikkruid +++
 • Herderstasje +++
 • Straatgras +++
 • Knopkruid +++
 • Witte Krodde +++
 • Kruiskruid +++
 • Zwaluwtong ++
 • Melganzenvoet ++

++ Goede werking

+++ Zeer goede werking

De optimale werking van Pyramin DF® is afhankelijk van dosering, grondsoort en omstandigheden.

Top