BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Effectief Rhizoctonia en Fusarium bestrijden met Securo

Een bol met een goede huid is extra beschermd. Van dompelmiddelen als Securo is bekend dat ze een positief effect hebben op de huidkwaliteit. Een van de oorzaken van slechte huiden is Rhizoctonia. In de periode voor de oogst tast deze schimmel vanuit de grond de huiden aan. Door het gebruik van Securo wordt deze Rhizoctonia schimmel geremd. Hierdoor worden er meer bollen gerooid, die mooi in de huid zitten. Soms komen we bollen tegen waarvan de wortels slecht door de huid heen groeien. Er wordt dan soms gesuggereerd dat dit door gebruik van middelen als Securo komt. Het enige eff ect van middelen als Securo is, zoals hierboven beschreven, bescherming van de bol tegen diverse schimmels. Middelen als Securo hebben echter geen effect op de stevigheid (= dikte en taaiheid) van de huiden. Deze proef, opgezet en uitgevoerd door PPO Lisse, heeft dit nogmaals aangetoond.

Opzet proef

In deze proef is voor drie cultivars vastgesteld welk effect een boldompeling heeft op de huidstevigheid. Hierbij zijn de bollen voor het planten, gedompeld in een dompelmix, waaraan wel of juist geen Securo is toegevoegd. De dompelmix bestond uit 0,5% captan + 1% Topsin M + 0,4% Sportak EW. Na de oogst is van de bollen die goed en gaaf in de huid zaten, de huidstevigheid vastgesteld. Het meten van de huidstevigheid is gebeurd door een plunjer van 2 mm dikte door de bolhuid te drukken. Vervolgens is gemeten welke kracht (Newton) en energie (millijoule) nodig is om de huid te br eken. Ook is gemeten hoeveel energie nodig is om met de plunjer 4,5 mm diep in de bol te komen.

Resultaten

Het toevoegen van Securo heeft geen invloed op de huidstevigheid. Wel heeft de proef een verschil in huidstevigheid tussen de cultivars aangetoond.

Proeven werking Securo op Fusarium

Securo wordt snel in de bol opgenomen. In de bol wordt Securo vervolgens nagenoeg niet afgebroken, waardoor het middel op het moment van oogsten nog aanwezig is. Omdat Fusarium nog vlak voor de oogst kan toeslaan, is dit een belangrijke en waardevolle eigenschap van Securo. Deze lange duurwerking is eveneens een grote pré bij de bestrijding van Rhizoctonia, dat de huidkwaliteit gedurende de teelt negatief kan beïnvloeden. Doordat Securo de bol tot aan de oogst beschermt, is het mogelijk om kwalitatief mooiere bollen te oogsten.

Opzet proef

Over een tijdvak van zes seizoenen zijn verschillende proeven uitgevoerd waarbij bollen zijn gedompeld in respectievelijk water, 1,5% Securo en een middel, dat vaak specifiek tegen Fusarium wordt ingezet.

Resultaten

Dompeling met Securo leidt tot een even lage Fusarium-aantasting als bij gebruik van een referentiemiddel, dat vaak specifiek tegen Fusarium wordt ingezet. Deze aantasting is met 4% aanzienlijk lager dan bij de onbehandelde bollen (14%). Omdat Securo naast een goede werking op Fusarium ook een zeer goede werking heeft op Rhizoctonia en Penicillium, maakt dit Securo een uitermate effectief middel. Dus met 1,5% Securo in de dompelmix wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de bestrijding van zuur.

Achtergrondinformatie

De werking van Securo

Securo heeft een breed werkingsspectrum en is eff ectief tegen Fusarium, Rhizoctonia en Penicillium. Securo dankt de sterke werking mede aan twee werkzame stoff en, pyraclostrobin (100 g/l) en folpet (300 g/l). De werkzame stof pyraclostrobin behoort tot de chemische groep van de strobilurinen en verstoort het ademhalingsproces in de schimmel, waardoor deze afsterft. Omdat pyraclostrobin gemakkelijk door de waslaag van de bol dringt, wordt deze werkzame stof snel in de bol opgenomen. Eenmaal in de bol wordt pyraclostrobin nauwelijks afgebroken, waardoor Securo zo’n lange duurwerking heeft.

Dompeladvies Securo in tulpen tegen Fusarium en Rhizoctonia

  • 1,5% Securo
  • 0,4% Sportak EW
  • 1% Topsin M
  • 0,5% captan

Deze combinatie van middelen in deze dosering geeft een optimale bestrijding van ziekten, die kunnen optreden. Daarnaast verhoogt toepassing in deze dosering de kwaliteit van de geoogste bollen. Tot slot is op deze wijze een goede resistentiestrategie van de gebruikte middelen gewaarborgd.

Werking Securo tegen diverse schimmelziekten in tulpen

Fusarium +++

Penicillium +++

Huidziek +++

Rhizoctonia +++

Securo in de boldompeling in een notendop

  • Sterke werking tegen Fusarium, Rhizoctonia en Penicillium
  • Langdurige werking tot aan de oogst
  • Positief effect op de huidkwaliteit
  • Hoger percentage leverbare bollen
  • Verbeterde plantgoedkwaliteit

Brede toelating

Securo mag in bloembollen worden toegepast als schimmelbestrijdingsmiddel in de vorm van plantgoedontsmetting van bloembol- en bolbloemgewassen, met uitzondering van grofbollige narcis en de bedekte grondgebonden teelt van lelie.

Veilig gebruik

Voorkom tijdens en na de ontsmetting van bloembollen emissie naar het oppervlaktewater. Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treff en om emissies naar het oppervlaktewater te beperken. Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde bollen en/of knollen. Om aan het Convenant Verpakkingen te voldoen dient de verpakking van Securo tweemaal te worden gespoeld. Als de verpakking niet tweemaal wordt gespoeld, dient het als chemisch afval te worden beschouwd, en als zodanig fgevoerd te worden.

Top